Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Trebinju

Javni oglas

07.12.2015.

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U TREBINJU

A. Broj:   466-2/15

Trebinje, 26. novembra 2015. godine

 

Na osnovu člana 6. stav 1. i člana 33. Zakona o tužilaštvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 55/02, 85/03, 115/04, 37/06 i 68/07), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 86/12), u vezi sa članom 69. istog Pravilnika, kao i člana 4. tačka 2. i 3. Memoranduma o razumijevanju između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Okružnog tužilaštva u Trebinju o realizaciji budžetske podrške sektoru pravosuđa, potpisanog 23.12.2013. godine, za koje su obezbijeđena sredstva u okviru Projekta IPA 2012/2013, Glavni okružni tužilac   o b j a v lj u j e

 

J A V N I   O G L A S

za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u

 Okružnom tužilaštvu u Trebinju

 

I - NAZIV I POZICIJA RADNIH MJESTA

 

1) Stručni saradnik – pomoćnik tužioca  ..….……..........…………….. 2 izvršioca

Opis poslova: Postupa po uputstvima rukovodioca i tužioca, te preduzima potrebne radnje iz okvira svoje nadležnosti. Pruža stručnu pomoć i savjetuje tužioca u svakoj fazi krivičnog postupka gdje je to potrebno. Po potrebi svoja stručna mišljenja i nalaze daje u pismenoj formi. Samoinicijativno savjetuje i daje svoja stručna mišljenja u svim krivičnim predmetima gdje nađe da je to potrebno. Proučava i prati propise iz oblasti za koju savjetuje i vodi računa o primjeni istih u tužilačkom radu. Aktivno i pod nadzorom tužioca učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu, te vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

Posebni uslovi: VSS - VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne struke, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru, dvije godine radnog iskustva u struci i poznavanje krivičnih zakona u oblasti procesuiranja ratnih zločina.

 

2) Istražilac ................................................................................................. 1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u aktivnostima Tužilaštva u segmentu otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela ratnih zločina, priprema dokumenta, izvještaje i smjernice za rad Tužilaštva, planira, organizuje i pruža drugu stručnu pomoć u istragama predmeta ratnih zločina; analizira činjenice i prikupljene dokaze; preduzima i druge potrebne radnje u toku vođenja istrage, te vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

Posebni uslovi: VSS - diplomirani pravnik, fakultet kriminalistike (dipl. kriminalista), fakultet bezbjednosti ili visoka policijska škola - smjer kriminalistika, položen stručni upravni ispit, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, sposobnost obavljanja zadataka obavještajne i istražne prirode, poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje engleskog jezika.

 

3) Psiholog ....................................................................................................... 1 izvršilac

Opis poslova: Obezbjeđuje psihološku i druge vrste podrške svjedocima u saradnji sa istražiocem; osigurava psihološko savjetovanje za ugrožene svjedoke (svjedoke sa psihičkim ili fizičkim nedostacima, žrtve zločina itd.); procjenjuje potrebe svjedoka i organizuje preduzimanje odgovarajućih mjera; organizuje pomoć svjedocima u cilju obezbjeđenja uslova za njihovo lakše učešće u krivičnom postupku; preduzima i druge potrebne radnje u cilju podrške svjedocima po nalogu tužioca. Takođe vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

Posebni uslovi: VSS, završen filozofski fakultet - odsjek psihologije, položen stručni ispit, 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, iskustvo u individualnom radu sa klijentima, dobre organizacijske sposobnosti, poznavanje rada na računaru.

 

4) Referent za unos podataka i upravljanje predmetima – upisničar- 1 izvršilac

Opis poslova: Registruje dokumente pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, kreira omot spisa, vrši pripremanje i preuzimanje predmeta, ulaganje podnesaka i dostavnica, kao i druge poslove po nalogu glavnog tužioca, sekretara i šefa pisarnice.

Posebni uslovi: SSS IV stepen, društveni smjer i najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima sa poznavanjem rada na računaru.

 

5) Tužilački asistent – daktilograf ....................................................... 1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove kreiranja tužilačkih pismena po naredbi tužioca, registrovanje pratećih priloga uz dokument, te izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima. Takođe vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

Posebni uslovi: SSS društveni smjer ili daktilograf I-a ili I-b klase, sa najmanje šest mjeseci radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.

 

II – OPŠTI USLOVI KOJE SVI KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI

1)   da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2)      da je stariji od 18 godina,

3)      da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)      da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5)      da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

 

III – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

-     uvjerenje o državljanstvu;                                                             (sve pozicije)

-     izvod iz matične knjige rođenih;                                                             (sve pozicije)

-     uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;                               (sve pozicije)

-     za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke II - 5) dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;                                                                     (sve pozicije)

-     diplomu o završenoj školi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju);                                                      (sve pozicije)

- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (ovjerena kopija)    (pozicija 1.)

 

-     dokaz o poznavanju rada na računaru;                                           (sve pozicije)

-     potvrdu o radnom iskustvu;                                                          (sve pozicije)

-     dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostavit će izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.                    (sve pozicije)

 

Radni odnos na određeno vrijeme će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a trajanje radnog odnosa će zavisiti o budžetu donatora.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – pismeno testiranje i intervju, a sve u skladu sa internim aktima tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

 

IV – ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu Trebinje, ulica Vuka Karadžića broj 13 sa naznakom:

PRIJAVA NA OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIH U ODSJEK ZA RATNE ZLOČINE „NE OTVARATI“.:

 

 

                                                                                                  

                                                                                 GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC

                                                                                  S l o b o d a n k a  G a ć i n o v i ć


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh