Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Trebinju

 

   1 - 6 / 7  >

Prikazani rezultati su sortirani prema preddefinisanom prioritetu i datumu objave vijesti
Obrazac za pristup informacijama

Obrazac za pristup informacijama

Obrazac za pristup informacijama ćirilični i latinični

14.02.2014.

Indeks registar

Indeks registar

Indeks registar Okružnog tužilaštva u Trebinju.

14.02.2014.

Kada se donosi naredba o sprovođenju istrage?

Kada se donosi naredba o sprovođenju istrage?

Tužilac naređuje sprovođenje istrage ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo. Naredba treba da sadrži: podatke o učiniocu krivičnog djela ukoliko su poznati, opis djela iz kojeg proizilaze zakonska obilježja krivičnog djela, zakonski naziv krivičnog djela, okolnosti koje potvrđuju osnove sumnje za sprovođenje istrage i postojeće dokaze. U naredbi tužilac će navesti koje okolnosti treba istražiti i koje istražne radnje treba preduzeti.

22.11.2010.

Kada se donosi naredba o obustavi istrage?

Kada se donosi naredba o obustavi istrage?

Tužilac će naredbom obustaviti istragu ukoliko se ustanovi da djelo koje je učinio osumnjičeni, nije krivično djelo, da postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost osumnjičenog, da nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo i da je djelo obuhvaćeno amnestijom, pomilovanjem ili zastarom ili postoje druge smetnje koje isključuju krivično gonjenje. Tužilac može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je o

22.11.2010.

Kada dolazi do podizanja optužnice?

Kada dolazi do podizanja optužnice?

Tužlac podiže optužnicu kada nakon okončanja istrage utvrdi da postoji dovoljno dokaza iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo. Osnovana sumnja (za razliku od osnova sumnje, koji su potrebni za donošenje naredbe o provođenju istrage) predstavlja viši stepen sumnje i zasnovana je na prikupljenim dokazima koji upućuju na zaključak da je krivično djelo počinjeno.

22.11.2010.

Kako prijaviti krivično djelo?

Kako prijaviti krivično djelo?

Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela. Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo. Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno. Ako se prijava podnosi usmeno, lice koje podnosi prijavu upozoriće se na posljedice lažnog prijavljivanja. O usmenoj prijavi sastaviće se zapisnik, a ako je prijava saopštena telefonom, sačiniće se službena zabilješka. Ako je prijava podnesena sudu ili ovlašćenom službenom licu,

22.11.2010.

   1 - 6 / 7  >

Povratak na vrh