Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Trebinju

Često postavljana pitanja

   1 - 5 / 5  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Kako prijaviti krivično djelo?

Kako prijaviti krivično djelo?

Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela. Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo. Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno. Ako se prijava podnosi usmeno, lice koje podnosi prijavu upozoriće se na posljedice lažnog prijavljivanja. O usmenoj prijavi sastaviće se zapisnik, a ako je prijava saopštena telefonom, sačiniće se službena zabilješka. Ako je prijava podnesena sudu ili ovlašćenom službenom licu,

22.11.2010.

Koji su razlozi za određivanje pritvora?

Koji su razlozi za određivanje pritvora?

Ako postoji osnovana sumnja da je određeno lice učinilo krivično djelo, pritvor se protiv tog lica može odrediti ako se krije ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti k

22.11.2010.

Kada se donosi naredba o obustavi istrage?

Kada se donosi naredba o obustavi istrage?

Tužilac će naredbom obustaviti istragu ukoliko se ustanovi da djelo koje je učinio osumnjičeni, nije krivično djelo, da postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost osumnjičenog, da nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo i da je djelo obuhvaćeno amnestijom, pomilovanjem ili zastarom ili postoje druge smetnje koje isključuju krivično gonjenje. Tužilac može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je o

22.11.2010.

Kada se donosi naredba o sprovođenju istrage?

Kada se donosi naredba o sprovođenju istrage?

Tužilac naređuje sprovođenje istrage ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo. Naredba treba da sadrži: podatke o učiniocu krivičnog djela ukoliko su poznati, opis djela iz kojeg proizilaze zakonska obilježja krivičnog djela, zakonski naziv krivičnog djela, okolnosti koje potvrđuju osnove sumnje za sprovođenje istrage i postojeće dokaze. U naredbi tužilac će navesti koje okolnosti treba istražiti i koje istražne radnje treba preduzeti.

22.11.2010.

Kada dolazi do podizanja optužnice?

Kada dolazi do podizanja optužnice?

Tužlac podiže optužnicu kada nakon okončanja istrage utvrdi da postoji dovoljno dokaza iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo. Osnovana sumnja (za razliku od osnova sumnje, koji su potrebni za donošenje naredbe o provođenju istrage) predstavlja viši stepen sumnje i zasnovana je na prikupljenim dokazima koji upućuju na zaključak da je krivično djelo počinjeno.

22.11.2010.

   1 - 5 / 5