Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Predmeti protiv BiH

   1 - 6 / 138  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Lazarević protiv Bosne i Hercegovine

Lazarević protiv Bosne i Hercegovine

Sud je ocjenio da su sudske odluke donesene u predmetu aplikanta pred domaćim sudovima bile proizvoljne, čime je aplikantu osporen pristup pravdi.

21.01.2020.

Ašćerić protiv Bosne i Hercegovine

Ašćerić protiv Bosne i Hercegovine

Apelantica je u postupku pred domaćim sudovima podnijela tužbu protiv Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske radi zaštite prava iz radnog odnosa.

18.01.2020.

Hadžajlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Hadžajlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Sud je u presudi ponovio da razumnost dužine postupka mora biti ocijenjena u svjetlu okolnosti konkretnog predmeta i uz pozivanje na sljedeće kriterije: složenost predmeta, ponašanje aplikanta i nadležnih tijela, te šta je u sporu dovedeno u pitanje za aplikanta.

17.01.2020.

Beljan protiv Bosne i Hercegovine

Beljan protiv Bosne i Hercegovine

Sud je u presudi ponovio da razumnost dužine postupka mora biti ocijenjena u svjetlu okolnosti konkretnog predmeta i uz pozivanje na sljedeće kriterije: složenost predmeta, ponašanje aplikanta i nadležnih tijela, te šta je u sporu dovedeno u pitanje za aplikanta (vidi Frydlender protiv Francuske [VV], br. 30979/96, paragraf 43, ECHR 2000-VII).

24.12.2019.

Jugo i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Jugo i drugi protiv Bosne i Hercegovine

U presudi je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije (pravo na pravično suđenje), te člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju (pravo na imovinu) zbog neizvršenja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka.

24.12.2019.

Bradarić protiv Bosne i Hercegovine

Bradarić protiv Bosne i Hercegovine

U presudi je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije (pravo na pravično suđenje), te člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju (pravo na imovinu). Sud je takođe utvrdio da tužena država mora u roku od tri mjeseca poduzeti mjere potrebne za izvršenje neizvršenih domaćih odluka, te aplikantu isplatiti određeni iznos na ime naknade nematerijalne štete.

23.12.2019.

   1 - 6 / 138  >