Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Trebinju

mail print fav manja slovaveca slova

Tužilaštvo predložilo mjeru pritvora za osumnjičenog koji je držao djecu kao taoce

06.06.2018.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju dana 06.06.2018.godine, uputilo je sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda u Trebinju obrazloženi prijedlog za određivanje mjere pritvora protiv osumnjičenog  M.M., (1987.) iz Trebinja zbog sumnji da je počinio krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja iz člana 361. stav 1. i krivično djelo Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 3. u vezi sa stavom 1. istog Zakona.

Osumnjičeni M.M. se tereti da je dana 04.06.2018. godine u Trebinju, držao kao taoce svoje dvoje malodobne djece (2007. i 2009.), najprije u porodičnoj kući u kojoj stanuje, a zatim i krećući se pješke sa djecom ulicom Nikšićki put, prijeteći da će baciti ručnu bombu M57 i ubiti i sebe i djecu, da bi nakon intervencije policijskim službenika PU Trebinje u 12,40 časova bio lišen slobode.

Osumnjičeni se takođe tereti da je dana 29.05.2018. godine, u porodičnoj kući u kojoj su stanovali, a zatim i u mjestu Mosko i u podnožju planine Gljive u više navrata ugrozio spokojstvo svoje supruge M.S., vršeći psihičko maltretiranje, a zatim i fizičko nasilje čime je počinio krivično djelo Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

 
“Poštovani predstavnici medija,molimo vas da prilikom prenošenja vijesti imate u vidu da lica, na koja se odnose vijesti i informacije  iz  Tužilaštva, imaju status osumnjičenih lica.

Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti, koje definiše da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.”


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju protiv osumnjičenog da je držao svoju djecu kao taoce

05.06.2018.

Službenici Policijske uprave Trebinje su danas, 05.06.2018. godine uz Izvještaj o počinjom krivičnom djelu predali Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju lice M.M. (1987.) iz Trebinja zbog sumnji da je počinio krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja iz člana 361. stav 1. i krivično djelo Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 3. u vezi sa stavom 1. istog Zakona.

U toku je saslušanje osumnjičenog u prostorijama Tužilaštva, nakon kojeg saslušanja će postupajući tužilac odlučiti da li postoje zakonski razlozi za upućivanje prijedloga za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda u Trebinju.

Osumnjičeni M.M. se tereti da je dana 04.06.2018. godine u Trebinju, držao kao taoce svoje dvoje malodobne djece (2007. i 2009.), najprije u porodičnoj kući u kojoj stanuje, a zatim i krećući se pješke sa djecom ulicom Nikšićki put, prijeteći da će baciti ručnu bombu M57 i ubiti i sebe i djecu, da bi nakon intervencije policijskim službenika PU Trebinje u 12,40 časova bio lišen slobode.
Osumnjičeni se takođe tereti da je dana 29.05.2018. godine, u porodičnoj kući u kojoj su stanovali, a zatim i u mjestu Mosko i u podnožju planine Gljive u više navrata ugrozio spokojstvo svoje supruge M.S., vršeći psihičko maltretiranje, a zatim i fizičko nasilje čime je počinio krivično djelo Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.
 
“Poštovani predstavnici medija,molimo vas da prilikom prenošenja vijesti imate u vidu da lica, na koja se odnose vijesti i informacije  iz  Tužilaštva, imaju status osumnjičenih lica.

Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti, koje definiše da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.”


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Javni oglas

07.12.2015.

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U TREBINJU

A. Broj:   466-2/15

Trebinje, 26. novembra 2015. godine

 

Na osnovu člana 6. stav 1. i člana 33. Zakona o tužilaštvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 55/02, 85/03, 115/04, 37/06 i 68/07), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 86/12), u vezi sa članom 69. istog Pravilnika, kao i člana 4. tačka 2. i 3. Memoranduma o razumijevanju između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Okružnog tužilaštva u Trebinju o realizaciji budžetske podrške sektoru pravosuđa, potpisanog 23.12.2013. godine, za koje su obezbijeđena sredstva u okviru Projekta IPA 2012/2013, Glavni okružni tužilac   o b j a v lj u j e

 

J A V N I   O G L A S

za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u

 Okružnom tužilaštvu u Trebinju

 

I - NAZIV I POZICIJA RADNIH MJESTA

 

1) Stručni saradnik – pomoćnik tužioca  ..….……..........…………….. 2 izvršioca

Opis poslova: Postupa po uputstvima rukovodioca i tužioca, te preduzima potrebne radnje iz okvira svoje nadležnosti. Pruža stručnu pomoć i savjetuje tužioca u svakoj fazi krivičnog postupka gdje je to potrebno. Po potrebi svoja stručna mišljenja i nalaze daje u pismenoj formi. Samoinicijativno savjetuje i daje svoja stručna mišljenja u svim krivičnim predmetima gdje nađe da je to potrebno. Proučava i prati propise iz oblasti za koju savjetuje i vodi računa o primjeni istih u tužilačkom radu. Aktivno i pod nadzorom tužioca učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu, te vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

Posebni uslovi: VSS - VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne struke, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru, dvije godine radnog iskustva u struci i poznavanje krivičnih zakona u oblasti procesuiranja ratnih zločina.

 

2) Istražilac ................................................................................................. 1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u aktivnostima Tužilaštva u segmentu otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela ratnih zločina, priprema dokumenta, izvještaje i smjernice za rad Tužilaštva, planira, organizuje i pruža drugu stručnu pomoć u istragama predmeta ratnih zločina; analizira činjenice i prikupljene dokaze; preduzima i druge potrebne radnje u toku vođenja istrage, te vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

Posebni uslovi: VSS - diplomirani pravnik, fakultet kriminalistike (dipl. kriminalista), fakultet bezbjednosti ili visoka policijska škola - smjer kriminalistika, položen stručni upravni ispit, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, sposobnost obavljanja zadataka obavještajne i istražne prirode, poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje engleskog jezika.

 

3) Psiholog ....................................................................................................... 1 izvršilac

Opis poslova: Obezbjeđuje psihološku i druge vrste podrške svjedocima u saradnji sa istražiocem; osigurava psihološko savjetovanje za ugrožene svjedoke (svjedoke sa psihičkim ili fizičkim nedostacima, žrtve zločina itd.); procjenjuje potrebe svjedoka i organizuje preduzimanje odgovarajućih mjera; organizuje pomoć svjedocima u cilju obezbjeđenja uslova za njihovo lakše učešće u krivičnom postupku; preduzima i druge potrebne radnje u cilju podrške svjedocima po nalogu tužioca. Takođe vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

Posebni uslovi: VSS, završen filozofski fakultet - odsjek psihologije, položen stručni ispit, 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, iskustvo u individualnom radu sa klijentima, dobre organizacijske sposobnosti, poznavanje rada na računaru.

 

4) Referent za unos podataka i upravljanje predmetima – upisničar- 1 izvršilac

Opis poslova: Registruje dokumente pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, kreira omot spisa, vrši pripremanje i preuzimanje predmeta, ulaganje podnesaka i dostavnica, kao i druge poslove po nalogu glavnog tužioca, sekretara i šefa pisarnice.

Posebni uslovi: SSS IV stepen, društveni smjer i najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima sa poznavanjem rada na računaru.

 

5) Tužilački asistent – daktilograf ....................................................... 1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove kreiranja tužilačkih pismena po naredbi tužioca, registrovanje pratećih priloga uz dokument, te izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima. Takođe vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

Posebni uslovi: SSS društveni smjer ili daktilograf I-a ili I-b klase, sa najmanje šest mjeseci radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.

 

II – OPŠTI USLOVI KOJE SVI KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI

1)   da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2)      da je stariji od 18 godina,

3)      da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)      da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5)      da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

 

III – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

-     uvjerenje o državljanstvu;                                                             (sve pozicije)

-     izvod iz matične knjige rođenih;                                                             (sve pozicije)

-     uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;                               (sve pozicije)

-     za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke II - 5) dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;                                                                     (sve pozicije)

-     diplomu o završenoj školi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju);                                                      (sve pozicije)

- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (ovjerena kopija)    (pozicija 1.)

 

-     dokaz o poznavanju rada na računaru;                                           (sve pozicije)

-     potvrdu o radnom iskustvu;                                                          (sve pozicije)

-     dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostavit će izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.                    (sve pozicije)

 

Radni odnos na određeno vrijeme će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a trajanje radnog odnosa će zavisiti o budžetu donatora.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – pismeno testiranje i intervju, a sve u skladu sa internim aktima tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

 

IV – ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu Trebinje, ulica Vuka Karadžića broj 13 sa naznakom:

PRIJAVA NA OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIH U ODSJEK ZA RATNE ZLOČINE „NE OTVARATI“.:

 

 

                                                                                                  

                                                                                 GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC

                                                                                  S l o b o d a n k a  G a ć i n o v i ć


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Lice je lišeno slobode zbog sumnji da je počinio ratni zločin

18.06.2014.

Po naredbi postupajućeg tužioca Okružnog tužilaštva u Trebinju, policijski službenici CJB Trebinje su rano jutros u Nevesinju lišili slobode jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ-a.
On se, konkretno, sumnjiči da je tokom mjeseca juna 1992. godine, kao pripadnik VRS-a, na području opštine Nevesinje nečovječno postupao prema 4 lica bošnjačke nacionalnosti.
Nakon ispitivanja osumnjičenog Okružno tužilaštvo u Trebinju podnijelo je prijedlog za određivanje pritvora, o kojem prijedlogu će odlučiti Okružni sud u Trebinju.

Službenik za informisanje
Srđan Vukanović, s.r.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Prava oštecenih i svjedoka u krivicnom postupku

23.12.2011.

Misija OSCE-a u BiH je pripremila letak pod nazivom „Upoznaj svoja prava i dužnosti“ kojim se lica oštecena krivicnim djelom i svjedoci u krivicnom postupku obavještavaju o njihovim pravima i obavezama i olakšava im se sudjelovanje u krivicnom postupku.
Navedeni letak kao i formular za podnošenje imovinsko-pravnog zahtjeva oštecenih krivicnim djelima, od danas su dostupni i na službenoj stranici Okružnog tužilaštva u Trebinju


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

JSDP-2

15.11.2010.

Članovi Tima za upravljanje promjenama u Okružnom tužilaštvu u Trebinju, Slobodanka Gaćinović, Glavni okružni tužilac i Srđan Vukanović, sekretar Tužilaštva prisustvovali su sastanku Timova prvog i drugog kruga Inicijative model tužilaštava u Bosni i Hercegovini - JSDP II, koji je odražan u hotelu „Blanca“ na Vlašiću dana 11. i 12. novembra 2010. godine u organizaciji USAID-a, kao nosioca projekta.

Projekat „Inicijativa model tužilaštava u Bosni i Hercegovini – JSDP II“, koji u partnerstvu sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom Bosne i Hercegovine i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini sprovodi USAID, ima za cilj da se kroz planski pristup strateškim reformama pravosuđa u Bosni i Hercegovini osigura djelotvorniji rad tužilaštava u Bosni i Hercegovini.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh