Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Trebinju

Javni oglas za popunu pozicija na određeno vrijeme

09.08.2015.

REPUBLIKA SRPSKA
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U TREBINJU
A. Broj    302-1 /15
Trebinje, 14. juna  2015. godine

Na osnovu člana 6. stav 1. i člana 33. Zakona o tužilaštvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 55/02, 85/03, 115/04, 37/06 i 68/07), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 86/12), kao i člana 5. i 7. Memoranduma o saradnji VSTS-a BiH i Okružnog tužilaštva u Trebinju u zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa, faza2“ (broj: 13-09-2201-8/2015), Glavni okružni tužilac    o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
za popunu pozicija na određeno vrijeme u
 Okružnom tužilaštvu u Trebinju


I - NAZIV I POZICIJA RADNIH MJESTA

1) Pravni saradnik – 2 izvršioca
Opis poslova: Obavljaće poslove za izradu sažetka starih nerješenih predmeta sa osvrtom na poduzete radnje  i prikupljanje dokaza sa prilozima daljeg djelovanja, izradu nacrta pravnih podnesaka s coljem donošenja konačne tužilačke odluke u predmetu, učešće u radnim sastancima koji su u direktnoj vezi sa postupanjima i konačnim rješavanjem starih predmeta, obavlja stručne i administrativne pomoći u svim ostalim postupanjima tužilaca iz djelokruga rada tužilaca i stručnih saradnika, kao i ostalih svih zadataka po nalogu i instrukcijama postupajućeg tužioca.

Posebni uslovi: VSS - VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – diplomani pravnik sa položenim pravosudni ispitom

2) Saradnik – 1 izvršilac
Opis poslova: Obavljaće poslove vezano za pružanje administrativne pomoći i podrške tužiocima u rješavanju starih predmeta kao i za obavljanje svih drugih zadataka u cilju smanjenja broja starih nerješenih predmeta

Posebni uslovi: VSS - VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – diplomani pravnik


II – OPŠTI USLOVI KOJE SVI KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da se protiv njega ne vodi krivični postupak

III – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
- uvjerenje o državljanstvu;      
- izvod iz matične knjige rođenih;     
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 (šest) mjeseci;
- diplomu o završenom fakultetu i školi
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu- dostavlja kandidat pod tačkom 1.
- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.
     
Na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata pod tačkom 1. i 2. zaključiće se Ugovor na određeno vrijeme na period od 6 (šest) mjeseci, a najduže do 1 (jednu) godinu dana, na koji period je i potpisan Memorandum o saradnji.
Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti i intervju, a sve u skladu sa internim aktima tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“ .

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

IV – ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijavu na oglas, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Okružno tužilaštvo u Trebinju, ul. Vuka Karadžića br. 13, 89101 Trebinje, sa naznakom: „Komisiji za prijem’’

 

 GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC
 Slobodanka Gaćinović, s.r.

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh